Bostadsrättsföreningen har hållit sitt årsmöte 2016

Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 18 april 2016 i Ålands hotell­ och restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av ett 70­tal personer. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundstrom och till viceordförande Karl­Johan Åkerfelt. Jeanette Höstman kallades till sekreterare.

Årsmötet godkände föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Kaj Grundström omvaldes till ordförande, viceordförande Bertel Sund likaså.
Valberedningens ordförande Lars­Bertil Olsson föreslog till styrelsemedlemmar
Håkan Clemes, Christer Johansson, Monica Grunér och Torsten Fredriksson. Mötet omfattade förslaget och utsåg samtidigt till ersättare Olle Frankman, Karl­Gustav Förström, Christina von Hertzen och Guy Sundberg.

Ordinarie revisor Tage Silander (GR) och verksamhetsgranskare Lilly Holmberg omvaldes, likaså deras ersättare Kjell Jansson (GR) och Maija­Liisa Mikkola.

Boendeförvaltningen fick följande representation:

Snickerivägens hus:
A. Ordinarie Eivor Möller och Mayco Blomberg, ersättare Barbro Lindeman­Dahlin
B. Ordinarie Paul Hansson och Karl­Gustav Förström, ersättare Christer Johansson

Lotsgatans hus:
A. Ordinarie Kurt Åberg och Hedvig Åkerfelt, ersättare Guy Sundberg
B. Ordinarie Janette Styrström och Christina Wikner­Löthman, ersättare Annette Cronholm
C. Ordinarie Ulla Andersson och Lars­Bertil Olsson, ersättare Lilly Holmberg.

Valberedningen är Birger Dahlin, Lars­Bertil Olsson och Ralph Salo.

Årsmötet fastslog oförändrad medlemsavgift, 20 euro per år. Likaså omfattade vårmötet styrelsens förslag att månadsvederlaget bibehålls oförändrat även 2016, dvs 10 €/kvm på Snickerivägen och 10,50 €/kvm på Lotsgatan.

I samband med behandlingen av verksamhetsplanen och budgeten för 2016 utspann sig en livlig diskussion med idéer och förslag från medlemmarnas sida. Mötet avslutades med aktuell information om nybyggnadsprojektet Segelmakaren. Årsmötet ansåg tiden mogen att sätta ut till försäljning de kvarvarande obokade fem objekten.