Bostadsrätt – hur fungerar det?

Vad är en bostadsrätt?

I Finland och på Åland innebär begreppet bostadsrätt en boendeform som placerar sig mellan ägobostad och hyresbostad. Den som köper en bostadsrätt betalar 15% av bostadens anskaffningspris och ett månadsvederlag (hyra) som täcker driftskostnader samt föreningens lånekostnader för byggnationen av husen. Bostadsrättslagen garanterar att du alltid får tillbaka din insats. Insatsen är värdesäkrad genom att den är bunden till byggnadskostnadsindex. Observera att bostadsrättssytemet i Sverige skiljer sig från bostadsrättssystemet i Finland och på Åland. Det är viktigt att inte likställa de två systemen.

När kom boendeformen till Åland?

I Finland startade bostadsrättsystemet runt 1990. Åland kom igång vid sekelskiftet (2000). I grunden var det frågan om en form av bostadsfinansiering. Man ville understöda en boendeform som alla skulle ha råd med. För att förverkliga detta engagerade sig samhället i bostadsfinansieringen, bland annat genom räntestöd.Lagen om bostadsrättsföreningar och lagen om bostadsrättsbostäder stadfästes i Finland under 1990-talet. Idag är bostadsrätter den snabbast växande bostadsformen, uttryckt i nybyggnation i Finland. På Åland har Landskapsregeringen konstaterat att rikets två bostadsrättslagar i princip, och i tillämpliga delar, gäller även i landskapet Åland (det finns alltså inga egna åländska lagar).

Medlemskap och medlemsnummer

För att kunna ansöka om en bostad och teckna bostadsrättsavtal krävs att du är medlem i Ålands Bostadsrättsförening. När du ansöker om medlemskap tilldelas du ett personligt medlemsnummer. Medlemsnummer kan inte ärvas. Överväg därför att teckna medlemskap även för eventuella barn, eftersom ett tidigt medlemskap (lågt medlemsnummer) har betydelse vid en framtida lägenhetsansökan. Som medlem betalar du en årlig medlemsavgift om 25 €/år. (Avgiftens storlek bestäms på årsmötet).

Intresseanmälan för bostadsrätt

Överväger du att söka bostad hos oss bör du bevaka föreningens hemsida (www.abrf.ax) där lediga lägenheter annonseras. Ett meddelande om lediga lägenheter sätts även upp i trapphusen i våra olika fastigheter. Är du intresserad av en lägenhet bör du inom två veckor anmäla ditt intresse. Två veckor efter att en lägenhet lediganslagits informeras intressenterna om tidpunkt för visning.
Då det finns flera sökande till en viss lägenhet kommer medlemsnumret in i bilden. Medlem med lägst medlemsnummer (den ”äldsta” medlemmen) har förtur framför de med högre nummer. Finns det inga intressenter efter att lägenheten varit lediganslagen i två veckor bjuds lägenheten ut enligt först-till-kvarn principen. Lägenheten går till den medlem som först tackar ja.

När du bokat en bostadsrätt

När du bestämt dig och tackat ja till en lägenhet skrivs ett bostadsrättsavtal mellan dig och föreningen. Du betalar insatsen för lägenheten cirka en vecka efter att avtalet är skrivet. Det månatliga vederlaget (hyran) betalas från och med inflyttningsdagen. Bosätter du dig i en bostadsrätt och är under 55 år får du inte äga fast egendom i samma kommun.

Uppsägningstid

Flyttar du från din bostadsrätt gäller tre månaders uppsägningstid. Insatsen för lägenheten återbetalas senast tre månader efter att avtalet har sagts upp. Finner lägenheten en köpare innan tre månader har gått sedan uppsägningsdatum kan insatsen återbetalas tidigare, förutsatt att innehavaren flyttat ut. Du får tillbaka den insats du betalat vid inflyttningen plus en höjning enligt byggnadskostnadsindex beräknat från tidpunkten för din inflyttning.

Ändringsarbeten i lägenheten

Vill du företa ändringsarbeten eller kompletteringar i din lägenhet måste du anmäla detta till föreningen och inhämta styrelsens godkännande.
Instruktion för bostadsrättshavare i ÅBRF gällande ändringsarbeten under boendetiden

Årsmöte

Föreningen håller årsmöte en gång per år, vanligtvis i maj. Under årsmötet går man igenom det tidigare årets resultat samt väljer ny sammansättning av styrelsen och de olika boenderåden. Mötet fastslår även vederlagens och övriga avgifters storlek för det kommande verksamhetsåret.

Intresset för bostadsrätter ökar

Intresset för bostadsrätter på Åland har vuxit alltmer under senare år. Detta avspeglas bland annat i föreningens medlemsantal, vilket ökar varje vecka. Idag har föreningen cirka 400 aktiva medlemmar. Föreningens senaste byggnadsprojekt på Segelmakargatan har rönt mycket stort intresse, både från allmänheten och medlemmarna. Beläget på paradplats i det attraktiva Horelliområdet erbjuder de flesta av de 32 lägenheterna en hänförande utsikt över inloppet till Mariehamn. Fastigheten stod inflyttningsklar den 1 augusti 2017. Som en indikation på det stora intresset för projektet kan nämnas att antalet lägenhetsbokningar var dubbelt så stort som antalet tillgängliga lägenheter.

Bostadsrätt innebär en garanterad boendetrygghet

Bostadsrätt är ett eget boende på förmånliga villkor.
Bostadsrätt är ett smart boende – alla pengar används för att bekosta boendet.
En bostadsrätt kan ärvas, testamenteras eller ges som gåva.
Bostadsrättsbostaden kan inte överföras genom ombildning till till exempel bostadsaktiebolag.

Stadgar för Ålands Bostadsrättsförening

Lagstiftning