Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 5 april 2018 i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av 81 medlemmar. Ordförande Christina von Hertzen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Ralph Salo. Till sekreterare valdes föreningens disponent Lenita Fagerlund och till protokolljusterare Kerstin Ramström och Karl-Johan Åkerfelt.

Resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse
Resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för 2017 presenterades. Bokslutet visade ett nollresultat och följaktligen fanns inget överskott att disponera Årsmötet godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017 samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Budget och verksamhetsplan för 2018, vederlag och medlemsavgift
Christina von Hertzen presenterade budgeten och verksamhetsplanen för år 2018, vilka godkändes av mötet. Även budgetförslag för 2019 och 2020 framlades, varvid förväntade underhålls- och förnyelsebehov togs upp till diskussion. På grund av dessa förväntade underhållskostnader och ökade låneamorteringar beslöts om en höjning av vederlagen gällande från den 1.7.2018. Snickerivägens vederlag blir från och med detta datum 10,50 euro/m2, Lotsgatans vederlag 11 euro/m2 samt Segelmakarens vederlag oförändrat 12,50 euro/m2. Vidare höjs medlemsavgiften från nuvarande 20 euro/år till 25 euro/år.

Styrelsens sammansättning
Valberedningens förslag gällande styrelsens sammansättning föredrogs av valberedningens ordförande Ulf Weman. Beslöts att styrelsen består av 6 ordinarie medlemmar samt 5 ersättare. Till föreningens ordförande valdes Christina von Hertzen (omvald) och till vice ordförande Torsten Fredriksson (omvald). Till ordinarie medlemmar jämte Christina von Hertzen och Torsten Fredriksson utsågs Monica Grunér (omvald), Karl Gustav Förström (omvald), Olle Frankman (omvald) och Lisa Gustafsson (ny). Till ordinarie styrelsemedlemmars ersättare valdes Micael Olausson (ny), Andreas Engström (ny), Stefan Josefsson (omvald), Håkan Karlsson (ny) och Ulf Weman (ny).

Valberedningens medlemmar
Årsmötet beslöt omvälja valberedningen som fick följande sammansättning:
Ulf Weman (ordf.), Ulla Andersson, Annea Forsström och Christer Johansson.

Revisor och verksamhetsgranskare
Ordinarie revisor Tage Silander (GR) och verksamhetsgranskare Lilly Holmberg omvaldes, likaså deras ersättare Kjell Jansson (GR) och Maija-­Liisa Mikkola.

Boenderådens sammansättning
Föreningens boenderåd fick följande representation, med två ordinarie medlemmar och en ersättare
från varje hus:

Snickerivägens hus:
A. Ordinarie Eivor Möller och Mayco Blomberg, ersättare Barbro Lindeman­-Dahlin.
B. Ordinarie Paul Hansson och Karl-­Gustaf Förström, ersättare Bertrand Åsgård.

Lotsgatans hus:
A. Ordinarie Monica Flink och Karl-Johan Åkerfelt, ersättare Kurt Åberg
B. Ordinarie Manoucher Nosrat-Nezami och Christina Wikner-Löthman,
ersättare Sabine Schilling.
C. Ordinarie Ulla Andersson och Lilly Holmberg, ersättare Nils-Åke Baggholm.

Segelmakarens hus:
A. Ordinarie Ronny Isaksson och Susanne Olausson, ersättare Gun Johansson
B. Ordinarie Inga Jurefors och Rosel Högstrand, ersättare Ewa Eklund.
C och D. Ordinarie Gunlög Danielsson, ersättare Harry Grunér.

Information om nytt byggnadsprojekt på Segelmakargatan 9
Föreningen har reserverat Segelmakarens tvillingtomt söder om Horellivägen (Segelmakargatan 9) och har med dispens från Mariehamns stad beviljats förlängd reservationstid t.o.m. 6.12.2018. Innan reservationstiden löper ut behöver föreningen presentera färdigbehandlade bygglovshandlingar för att få köpa eller arrendera den aktuella tomten.

Föreningens disponent Lenita Fagerlund presenterade utfallet av en enkätundersökning riktad till de medlemmar som ännu inte bor hos föreningen. Totalt har 96 personer besvarat enkäten, varav ca 45 personer meddelat att de är intresserade av att flytta in i en lägenhet på Segelmakargatan 9, såvida föreningen förverkligar planerna på ett nybygge på den aktuella tomten.

Arkitekt Micko Koskinen-Pahlman närvarade vid mötet och presenterade preliminära skisser för ett nytt byggnadsprojekt på Segelmakargatan 9 i Horelliområdet. Mötet tog med stort intresse del av Mickos presentation. Mötesdeltagarna fick även möjlighet att ställa frågor till arkitekten. Ett erbjudande som flitigt utnyttjades.

Styrelsen befullmäktigades att planera och projektera för ett nytt byggnadsprojekt på Segelmakargatan 9 under förutsättning att finansiering och räntestöd beviljas samt att uppta lån för högst 7,8 miljoner euro, varav 400 000 € för arkitektkostnader och planering av eventuella delentreprenader.

Ett nytt medlemsmöte planeras till oktober 2018. Mötets syfte är att godkänna upphandlingen av projektet.

Mötets avslutande
Ordförande Kaj Grundström avslutade mötet kl. 21:00 med att tacka alla närvarande för intresse och engagemang. Ett speciellt tack riktades till alla de som osjälviskt jobbat för föreningen under året.