Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 5 april 2018 i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av 81 medlemmar. Ordförande Christina von Hertzen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Ralph Salo. Till sekreterare valdes föreningens disponent Lenita Fagerlund och till protokolljusterare Kerstin Ramström och Karl-Johan Åkerfelt. Resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse Resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för 2017 presenterades. Bokslutet visade ett nollresultat och följaktligen fanns inget överskott att...

Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 8 maj 2017 i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av ett sjuttio­tal medlemmar. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Leif Holländer. Föreningens disponent Lenita Fagerlund kallades till sekreterare. Årsmötet godkände föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Valberedningens förslag till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar samt ersättare föredrogs av valberedningens ordförande Lars­-Bertil Olsson. Stämman valde sålunda Christina von Hertzen till ny ordförande och till vice ordförande Torsten...