Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 8 maj 2017 i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av ett sjuttio­tal medlemmar. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Leif Holländer. Föreningens disponent Lenita Fagerlund kallades till sekreterare.

Årsmötet godkände föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Valberedningens förslag till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar samt ersättare föredrogs av valberedningens ordförande Lars­-Bertil Olsson. Stämman valde sålunda Christina von Hertzen till ny ordförande och till vice ordförande Torsten Fredriksson. Till ordinarie styrelsemedlemmar jämte Christina von Hertzen (ordf.) och Torsten Fredriksson (vice ordf.) utsågs Monica Grunér, Karl­-Gustaf Förström, Olle Frankman och Maj-Britt Lind. Till ersättare för ordinarie styrelsemedlemmar utsågs Susanne Olausson, Stefan Josefsson, Boo Meyner, Kerstin Ramström och Harry Karlsson.

Ordinarie revisor Tage Silander (GR) och verksamhetsgranskare Lilly Holmberg omvaldes, likaså deras ersättare Kjell Jansson (GR) och Maija-­Liisa Mikkola.

Boendeförvaltningen fick följande representation:

Snickerivägens hus:
A. Ordinarie Eivor Möller och Mayco Blomberg, ersättare Barbro Lindeman­-Dahlin.
B. Ordinarie Paul Hansson och Karl-­Gustaf Förström, ersättare Bertrand Åsgård.

Lotsgatans hus:
A. Ordinarie Monica Flink och Karl-Johan Åkerfelt, ersättare Guy Sundberg
B. Ordinarie Manoucher Nosrat-Nezami och Christina Wikner-Löthman,
ersättare Sabine Schilling.
C. Ordinarie Ulla Andersson och Lilly Holmberg, ersättare Nils-Åke Baggholm.

Segelmakarens hus:
A. Ordinarie Anne-Helena Sjöblom och Ronny Isaksson, ersättare Micael Olausson.
B. Ordinarie Sari Ojala och Rosel Högstrand, ersättare Ewa Eklund.
C och D. Ordinarie Gunlög Danielsson, ersättare Harry Grunér.

Understruken medlem är sammankallare av möten.

Årsmötet fastslog oförändrad medlemsavgift, 20 euro per år. Likaså omfattade årsmötet styrelsens förslag att månadsvederlaget bibehålls oförändrat även 2017, dvs 10 €/kvm på Snickerivägen och 10,50 €/kvm på Lotsgatan.

Liksom vid föregående årsmöte informerades om vilka regler som gäller för ändringsarbeten och installation av icke standardutrustning i lägenheterna.
ÅBRF följer samma principer som aktörerna på riksplanet, dvs. avskrivningen av värdet är 14 % årligen under de första fem åren och 6 % årligen under de därpå följande fem åren. En förutsättning för att egna arbeten och investeringar skall beaktas är att föreningen har kontaktats därom och givit sitt skriftliga godkännande.

Beträffande reserveringen av Segelmakarens granntomt söder om Horellivägen höjdes röster för att förlänga reserveringen med ytterligare ett år. Detta för att få tillfälle att utvärdera det befintliga projektet Segelmakaren innan några beslut tas om vidare projekt.
Föreningen önskar också ta del av responsen från de medlemmar som flyttar in i Segelmakaren samt utvärdera behovet av ytterligare bostadsrätter.

Ordförande Kaj Grundström informerade om det aktuella läget för projekt Segelmakaren
och konstaterade att projektet följer tidplanen. Slutsyn kommer att ske den 31.7.2017.
Årsmötet framförde en önskan om visning av Segelmakaren då lägenheterna är inflyttningsklara, vartill alla medlemmar är välkomna.

Ordförande avslutade mötet med att tacka alla som under verksamhetsåret bidragit med engagemang och arbetsinsatser för föreningens bästa.
Lars-Bertil Olsson avtackade med blommor den avgående ordföranden Kaj Grundström på hela föreningens vägnar, för ett osjälviskt och engagerat arbete för Ålands Bostadsrättsförening.